REGULAMIN KONKURSU
„Kreatywna rodzina ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Kreatywna rodzina”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest LCP Xantira sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 2 00-073 Warszawa dalej: Zlecający)

§ 3

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie C.H. Echo Piotrków Trybunalski

2. Celem Konkursu jest promocja C.H. Echo

§ 4

Konkurs przeprowadzony zostaje w dniu 18 września 2021 r.

UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie rodziny (tj. mama, tata, dziecko, bądź opiekun prawny, dziadek, babcia, ciocia). Model 2 +1 lub 1 + 2 tj. dwie osoby dorosłe oraz dziecko do lat piętnastu lub jedna osoba dorosła oraz dwoje dzieci do lat piętnastu).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem lub Zleceniodawcą, członkowie rodzin wskazanych osób oraz członkowie rodzin osób zasiadających w Komisji Konkursowej,w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), prowadzący działalność handlową lub usługową na terenie C.H Echo oraz ich pracownicy.

3. Za pracowników, o których mowa w ust.2, uznaje się osoby fizyczne:
a) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub b) z którymi podmioty wymienione w ust. 2 są związane umową cywilnoprawną.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 6

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, będzie czuwać Komisja powołana przez Organizatora.

W skład Komisji wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Do zadań Komisji należy:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
b) ocena, czy osoba zgłaszająca się będzie mogła wystąpić zgodnie z par. 7
c) rozstrzyganie zadań i przekazanie dyspozycji prowadzącemu Konkurs do wydania Uczestnikom – Laureatom nagród,
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

§ 7

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) dokonać zgłoszenia udziału w konkursie w dniu 11.09.2021 na terenie Centrum Handlowego ECHO Piotrków Trybunalski w Punkcie Obsługi Konkursu w godz. 14:00 - 18:00 lub wysyłając zgłoszenie mailowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dokonuje osoba pełnoletnia).
Należy podać imię i nazwisko reprezentanta rodziny, adres oraz telefon kontaktowy.
b) potwierdzić udział w konkursie (kontakt telefoniczny ze strony Organizatora)
c) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

2. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze piętnaście rodzin, które potwierdzą udział w konkursie, zakwalifikuje się do udziału.

3. Organizator przewiduje 3 (trzy) etapy – eliminacje uczestników do Konkursu głównego, w trakcie trwania eventu promocyjnego w C.H ECHO.

4. W każdym zadaniu konkursowym może uczestniczyć maksymalnie 1 (jeden) Uczestnik (wybrany reprezentant rodziny).

5. W poszczególnych etapach rodziny walczą o udział w konkursie głównym.

6. Godzina rozpoczęcia eliminacji do Konkursu: 14:00

7. Za prawidłowe wykonanie zadania, uznaje się odpowiedzi w formie pisemnej (eliminacje do Konkursu głównego)

* dla zadań wiedzowych i zagadek – prawidłowa odpowiedź, uznana przez prowadzącego Konkurs

8. Za prawidłowe wykonanie zadania Komisja przyznaje Uczestnikom punkty, które składają się na wynik

9. W przypadku remisu – uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników – zwycięzca zostanie wyłoniony w zadaniu dodatkowym (wykonanym przez reprezentanta rodziny),zadaniu wiedzowym, przy czym zwycięża ta osoba, która szybciej poda prawidłową odpowiedź. Do konkursu głównego przystąpić mogą rodziny które zdobyły największą liczbę punktów.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu każdego etapu.

11. W konkursie głównym weźmie udział 5 rodzin.

12. W przypadku prezentowania treści o charakterze politycznym, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych, Organizator ma prawo odmowy udziału Uczestnika w dalszej części Konkursu.

13. W konkursie głównym zadaniem uczestników jest namalowanie (w dowolnej formie) kreatywnego obrazu przedstawiającego ich rodzinę. Czas trwania konkursu głównego max 1.30 h.

14. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Konkursie, ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone uczestnikom Konkursu przy okazji i w związku z przeprowadzanym konkursem.

15. Uczestnicy przystępujący do Konkursu biorą na siebie i swoich podopiecznych pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za własne działania i zaniechania przez cały czas trwania Konkursu.

NAGRODY

§ 8

1. W konkursie głównym rodziny walczą o nagrody w postaci:
Zakupy w C.H ECHO o wartości 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) – pierwsze miejsce, 1000 zł (tysiąc złotych), – drugie miejsce, 500 zł (pięćset złotych) - trzecie miejsce.
Każda rodzina walcząca w konkursie głównym może otrzymać tylko jedną nagrodę.

2. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby rodzin niż 5 (pięć) do konkursu, pula nagród konkursu będzie odpowiednio dostosowana do liczby rodzin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo rozdysponowania naród dodatkowych.

4. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

5. W przypadku odmowy odbioru nagrody przez Laureata pozostaje ona w dyspozycji Zlecającego.

6. Warunkiem koniecznym do odebranie nagrody przez Laureata jest podpisanie potwierdzenia odbioru nagrody.

7. Odbiór nagród następuje w dniu eventu, maksymalnie do 4 dni po jego zakończeniu.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

§ 9

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża na rzecz Organizatora konkursu zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora imienia i nazwiska, oraz wizerunku, w tym na obrót nośnikami/egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w ramach działań promocyjnych C.H ECHO

2. Organizator Konkursu oświadcza, że wykorzystanie imienia i nazwiska lub wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie naruszy niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w celu promocji C.H ECHO Piotrków Trybunalski.

4. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz wizerunku udziela nieodpłatnie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 10

1. Prawo do reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru Nagrody leżące po stronie Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej http://www.ch-piotrkow.lcp.pl, oraz Facebooku firmowym C.H ECHO, https://www.facebook.com/Centrum-Handlowe-ECHO Piotrków Trybunalski

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, nieodebranie nagrody przez uczestnika konkursu w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie, powstałe w trakcie dokonywania zgłoszeń do konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia oddawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia Konkursu.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest, na po linkiem http://ch-piotrkow.lcp.pl/regulamin-konkursu-kreatywna-rodzina

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych Regulaminie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Informujemy, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma: LCP Xantira sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 2 00-073 (jako administrator).

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.

10. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne.

rtv-euro-agd-logo.jpgdrmax-logo.jpgt-mobile-logo.jpgauchan-logo.pngnaprezent-logo.jpgowczarek-logo.jpgkantor-logo.jpglotto-logo.jpginmedio-logo.jpgbrico-marche-crawl.jpgallebeauty-logo.jpgartbal-logo.jpgrossmann-logo.jpgeuronet-logo.jpgrms-gsm-logo.jpgpolsat-box-plus-logo.jpgkwiaciarnia-prezenciarnia-logo.jpginpost-logo.jpgzeiss-logo.jpggreenway-logo.pngmasarnia-majkow-logo.pngkokko-logo.jpg